Zadzwoń i dowiedz się więcej +48 730 045 085 📞
Napisz do nas: kontakt@ayprime.pl 📧

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zespół AY Prime posiada wiele lat doświadczenia w pracy z ludźmi. Nasza praca powstała z myślą o wsparciu i pomocy dla Przedsiębiorców w ich codziennych obowiązkach. Dzięki naszej praktyce od lat skutecznie realizujemy potrzeby Firm, które obdarzyły nas zaufaniem.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego Pracowników i Pracodawców. Budżet w 2022 roku to ponad 177 mln PLN z puli podstawowej oraz ponad 44 mln PLN z puli rezerwowej. Projekt umożliwia uzyskanie dofinansowania w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego. W przypadku mikroprzedsiębiorstw dofinansowanie wynosi 100%.

Jako instytucja szkoleniowa doradzimy, jak przejść przez wszystkie formalności związane z pozyskaniem dofinansowania na podnoszenie kompetencji Pracodawcy i Pracowników w ramach KFS. Dodatkowo udzielimy wszelkich niezbędnych wskazówek dotyczących skomplikowanych procedur.

O środki KFS może starać się Pracodawca, który:

 • zatrudnia Pracowników w oparciu o umowę o pracę;
 • nie wykorzystał pomocy de minimis w wysokości 200 tyś. euro w obecnym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych;
 • spełnia jeden z priorytetów wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2022.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022 (podstawy):

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego Pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022 (rezerwy):

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do Pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Jako instytucja szkoleniowa spełniamy wszelkie warunki uczestnictwa jako realizator wybranych form szkoleniowych m.in. ze względu na:

 • Decyzją Pomorskiego Centrum Certyfikacji sp. z o.o. z dnia 20.07.2021 r. został nam nadany Certyfikat ISO nr 108/QMS/2021 zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie usług szkoleniowych oraz usług w zakresie rekrutacji Pracowników,
 • Posiadamy znak jakości TGLS Quality Alliance 08/02/2019, który znajduje się na liście certyfikatów podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych, która to lista stworzona jest na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678).
 • Jesteśmy zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych (wcześniej Rejestr Usług Rozwojowych. BUR to baza, która stanowi centralny element krajowego systemu zapewnianiająca jakość usług rozwojowych.
 • Należymy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.22/00010/2019
 • Posiadamy w swoich zasobach Certyfikat Standardów Usług Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0 (DEKRA/SUS/000684) zatwierdzony przez DEKRA Certification Sp. z o.o. w dniu 17.03.2020.
 • Posiadamy wpis PKD w kategorii pozostałych działalności przedsiębiorcy jako: 85.59.B, (POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE)

Nasze kompetencje i doświadczenie pozwolą na przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych. Stworzony plan szkoleń bazować będzie na konkretnych potrzebach Twoich Pracowników i specyfice Twojej branży. Indywidualne podejście wybranych przez Ciebie trenerów pozwoli na stworzenie kształcenia „szytego na miarę”.

Nie pobieramy za nasze działania zaliczek, działamy w oparciu o jedyną słuszną zasadzę w biznesie: success fee.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, skontaktuj się z Nami: tel. 730 045 085 mail kontakt@ayprime.pl