Zadzwoń i dowiedz się więcej +48 730 045 085 📞
Napisz do nas: kontakt@ayprime.pl 📧

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zespół AY Prime posiada wiele lat doświadczenia w pracy z ludźmi. Nasza praca powstała z myślą o wsparciu i pomocy dla Przedsiębiorców w ich codziennych obowiązkach. Dzięki naszej praktyce od lat skutecznie realizujemy potrzeby Firm, które obdarzyły nas zaufaniem.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego Pracowników i Pracodawców. Budżet w 2023 roku to ponad 219 mln z puli podstawowej oraz ponad 54 mln PLN z puli rezerwowej. Projekt umożliwia uzyskanie dofinansowania w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego. W przypadku mikroprzedsiębiorstw dofinansowanie wynosi 100%.

Jako instytucja szkoleniowa doradzimy, jak przejść przez wszystkie formalności związane z pozyskaniem dofinansowania na podnoszenie kompetencji Pracodawcy i Pracowników w ramach KFS. Dodatkowo udzielimy wszelkich niezbędnych wskazówek dotyczących skomplikowanych procedur.

O środki KFS może starać się Pracodawca, który:

 • Zatrudnia Pracowników w oparciu o umowę o pracę.
 • Nie wykorzystał pomocy de minimis w wysokości 200 tys. w obecnym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych.
 • Spełnia jeden z priorytetów wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2023.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

 1. Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy

A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
C. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
D. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Jako instytucja szkoleniowa spełniamy wszelkie warunki uczestnictwa jako realizator wybranych form szkoleniowych m.in. ze względu na:

 • Decyzją Pomorskiego Centrum Certyfikacji sp. z o.o. z dnia 20.07.2021 r. został nam nadany Certyfikat ISO nr 108/QMS/2021 zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie usług szkoleniowych oraz usług w zakresie rekrutacji Pracowników.
 • Posiadamy znak jakości TGLS Quality Alliance 07/02/2022, który znajduje się na liście certyfikatów podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych, która to lista stworzona jest na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678).
 • Jesteśmy zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych (wcześniej Rejestr Usług Rozwojowych. BUR to baza, która stanowi centralny element krajowego systemu zapewnianiająca jakość usług rozwojowych.
 • Należymy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.22/00010/2019.
 • Posiadamy w swoich zasobach Certyfikat Standardów Usług Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0 (DEKRA/SUS/000684) zatwierdzony przez DEKRA Certification Sp. z o.o. w dniu 05.07.2022.
 • Posiadamy wpis PKD w kategorii pozostałych działalności przedsiębiorcy jako: 85.59.B, (POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE).

Nasze kompetencje i doświadczenie pozwolą na przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych. Stworzony plan szkoleń bazować będzie na konkretnych potrzebach Twoich Pracowników i specyfice Twojej branży. Indywidualne podejście wybranych przez Ciebie trenerów pozwoli na stworzenie kształcenia „szytego na miarę”.

Nie pobieramy za nasze działania zaliczek, działamy w oparciu o jedyną słuszną zasadzę w biznesie: success fee.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, skontaktuj się z Nami: tel. 730 045 085 mail kontakt@ayprime.pl