Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023, czym tak naprawdę jest?

KFS Stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego Pracowników i Pracodawców. Projekt umożliwia uzyskanie dofinansowania w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego. W przypadku mikroprzedsiębiorstw dofinansowanie wynosi 100%.

O środki KFS może starać się Pracodawca, który:

 • zatrudnia Pracowników w oparciu o umowę o pracę;
 • nie wykorzystał pomocy de minimis w wysokości 200 tyś. euro w obecnym roku kalendarzowym. Także nie wykorzystał w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych;
 • spełnia jeden z priorytetów wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2022.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 – Priorytety wydatkowania (podstawy):

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających
  cudzoziemców.
  Ma na celu wsparcie pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Pod uwagę brana jest sytuacja migracyjną w kraju i zapotrzebowanie na szkolenia dla cudzoziemców, zwłaszcza obywateli Ukrainy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
  Ma na celu wsparcie w przygotowaniu osób pracujących do podejmowania pojawiających się nowych wyzwań. Wyzwania które niosą za sobą postęp techniczny czy pojawiające się problemy np. nowe technologie związane z kryzysem energetycznym czy zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
  województwie zawodach deficytowych.
  Ma na celu zapobieganie odchodzeniu z rynku pracy osób posiadających niewystarczające kwalifikacje czy też kwalifikacje niedostosowane do nowych potrzeb pracodawcy oraz przygotowanie kadr stosownie do potrzeb lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 – (Rezerwy):

 1. A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorców społecznych prowadzonym przez MRiPS.
  Ma na celu ułatwienie podnoszenia wiedzy i umiejętności pracowników wymienionych podmiotów, co przełoży się na jakość procesu reintegracji oraz na zwiększanie szans na zatrudnienie uczestników korzystających z tych usług.
 2. B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
  Ma na celu wsparcie grup pracowników najmniej aktywnych w poszukiwaniu szkoleń, a co za tym idzie, najrzadziej korzystających ze wszelkich form kształcenia ustawicznego oraz najbardziej narażonych na utratę pracy.
 3. Rezerwy KFS 2023 to szansa na wsparcie kształcenia ustawicznego dla ciebie.
 4. C. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.
  Ma na celu wsparcie w przygotowaniu kadr w obszarach i branżach uznanych za strategiczne dla rozwoju danego powiatu czy województwa.
 5. D. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia. Opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
  Ma na celu ułatwienie podnoszenia kwalifikacji wymienionych grup pracowników i zwiększenia liczby nauczycieli instruktorów zawodu.

Jeśli posiadasz dodatkowe pytania. Zapraszamy do kontaktu. Zespół AYPRIME oferuje pełne wsparcie podczas realizacji projektu.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023