Księgowość / Kadry i Płace – profesjonalna księgowość, rozliczenia pracownicze i optymalizacja podatkowa

Kadry i płace

Zadzwoń i dowiedz się więcej +48 730 045 085 📞
Napisz do nas: kontakt@ayprime.pl 📧

W obszarze Kadr i Płac świadczymy usługi zgodnie z poniższym opisem:

OBSŁUGA DOKUMENTACJI KADROWEJ

 • Prowadzenie akt osobowych.
 • Formułowanie umów o pracę oraz aneksów, wypowiedzeń, wystawianie świadectw pracy.
 • Formułowanie wszelkiej dokumentacji kadrowej wymaganej przez ustawodawcę oraz wynikających z potrzeb pracodawcy.
 • Formułowanie regulaminów pracy i płacy.
 • Prowadzenie kart urlopowych, ewidencji czasu pracy, planu urlopów, list obecności, grafików pracy.
 • Monitorowanie terminów kursów BHP oraz badań lekarskich.

OBSŁUGA WYNAGRODZEŃ

 • Sporządzanie list płac na wyznaczony przez pracodawcę dzień wypłaty wynagrodzeń, zgodnie z aktualnymi listami płac za miniony miesiąc, danymi o premiach i godzinach nadliczbowych oraz innymi składnikami płac zatwierdzonymi przez pracodawcę i przekazanymi przez pracodawcę.
 • Sporządzanie odcinków płacowych dla pracowników.
 • Obsługa: ubezpieczeń grupowych, pracowniczego programu emerytalnego, kart multisport, opieki medycznej.
 • Sporządzanie rachunków do wypłat dla umów cywilnoprawnych jak również obsługa zajęć komorniczych.
 • Sporządzanie list wynagrodzeń do umów cywilnoprawnych i formułowanie umów cywilnoprawnych.
 • Obsługa zajęć komorniczych dotyczących wynagrodzeń pracowników.
 • Usługa pay roll – wykonywanie przelewów z wynagrodzeń pracowniczych.
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników i zleceniobiorców.
 • Dostarczanie danych do sprawozdawczości GUS w zakresie kadr i płac.
 • Wykonywanie sprawozdawczości GUS w zakresie kadr i płac.
 • Obsługa systemu SODiR.
 • Prowadzenie ZFŚS, RP-7, PFRON.
 • Sporządzanie wszelkich deklaracji podatku od wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji ZUS pracodawcy.

WSPARCIE MERYTORYCZNE DLA KLIENTA

 • Reprezentowanie Klienta przed PIP, ZUS, US w zakresie dotyczącym pracowników.
 • Pomoc w dostosowaniu firmy do wymogów prawa pracy i wymagań PIP.
 • Pomoc w reorganizacjach firmy, racjonalizowaniu zatrudnienia.
 • Szkolenie pracowników i kadry kierowniczej w zakresie Prawy Pracy według potrzeb pracodawcy.
 • Badanie pod względem formalnym dokumentów dostarczonych przez pracodawcę oraz informowanie zlecającego o brakach, nieprawidłowościach, niekompletności natychmiast po ich stwierdzeniu.
 • Informowanie pracodawcy o zmianach w obowiązujących przepisach dotyczących ustalania podstawy opodatkowania i ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej ZUS, oraz udzielanie objaśnień i wskazówek dotyczących kwestii dokumentacyjnych itp.
 • Tworzenie zestawień na potrzeby pracodawcy dotyczących zasobów ludzkich firmy.
 • Pomoc w zatrudnianiu obcokrajowców w procedurze uproszczonej.
 • Obsługa wniosków o zezwolenie na pracę dla obcokrajowca.
 • Reprezentowanie Klienta przed Strażą Graniczną, Urzędem Pracy i Urzędem Wojewódzkim w zakresie dotyczącym zatrudnianych przez niego obcokrajowców.

W obszarze Księgowości świadczymy usługi zgodnie z poniższym opisem:

 • Bieżące doradztwo prawne i podatkowe.
 • Sporządzanie opinii prawnych i podatkowych w indywidualnych sprawach.
 • Przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych i podatkowych ze szczególnych uwzględnieniem ewentualnych ryzyk i możliwości optymalizacyjnych.
 • Reprezentację w postępowaniach przed organami kontroli skarbowej, organami podatkowymi, organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi i sądami powszechnym.
 • Opracowywanie optymalnych podatkowo struktur prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Sporządzanie projektów umów pomiędzy podmiotami gospodarczymi.
 • Przygotowanie i prowadzenie obrad organów spółek prawa handlowego oraz przygotowanie aktów organów spółek prawa handlowego.
 • Szkolenia z zakresu prawa podatkowego.
 • Obsługę prawną procesów przekształcenia, łączenia oraz podziału spółek.
 • Badanie sprawozdań finansowych i projektów Unii Europejskiej.
 • Pełna księgowość, Księga przychodów i rozchodów, Ryczałt ewidencjonowany.
 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej.
 • Opracowywanie optymalnych podatkowo struktur prowadzenia działalności gospodarczej / struktur przeprowadzenia transakcji gospodarczych z uwzględnieniem planowania podatkowego oraz optymalizacji podatkowej.
 • Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi.

Zyskacie profesjonalne wsparcie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, firmowych rachunków oraz w prowadzenie Kadr i Płac. Gwarantujemy pojawienie się w Państwa budżetach dodatkowych oszczędności powiązanych z brakiem konieczności opłacania nadpłat składek ZUS jak również na wielu płaszczyznach związanych z obciążeniami pracowniczymi.

Skontaktuj się z nami

Dołącz do grona Klientów AY Prime i buduj z nami swoją przyszłość

Contact Form