Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022

Poznaliśmy Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw  pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 177 470 tys. zł. Podstawy prezentują się następująco:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie  związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin  wielodzietnych
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych  technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz  podnoszenie kompetencji cyfrowych
  7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 44 367 tys. zł

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających  cudzoziemców
priorytety wydatkowania