Poznaliśmy priorytety wydatkowania na rok 2023

Priorytety wydatkowania KFS 2023:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających
  cudzoziemców.
  Ma na celu wsparcie pracodawców zatrudniających cudzoziemców, biorąc pod uwagę
  sytuację migracyjną w kraju i zapotrzebowanie na szkolenia dla cudzoziemców,
  zwłaszcza obywateli Ukrainy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
  Ma na celu wsparcie w przygotowaniu osób pracujących do podejmowania
  pojawiających się nowych wyzwań, które niesie postęp techniczny czy pojawiające się
  problemy np. nowe technologie związane z kryzysem energetycznym czy zapobieganie
  wykluczeniu cyfrowemu.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
  województwie zawodach deficytowych.
  Ma na celu zapobieganie odchodzeniu z rynku pracy osób posiadających
  niewystarczające kwalifikacje czy też kwalifikacje niedostosowane do nowych potrzeb
  pracodawcy oraz przygotowanie kadr stosownie do potrzeb lokalnego lub regionalnego
  rynku pracy.

Czy każdy może skorzystać z KFS?

Priorytety wydatkowania KFS 2023 są wyznacznikiem możliwości udziału w projekcie dlatego pragniemy zaznaczyć i przypomnieć Państwu iż każdy wpisujący się w ich ustalenia może uczestniczyć w pr0jekcie.

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób powyżej 50 roku życia
  Ma na celu zachęcenie do zatrudniania osób w wieku 50+ a przez to wydłużenie okresu
  aktywności zawodowej tych osób. Dotyczyć będzie osób, które zostały
  nowozatrudnione bądź którym zmieniono zakres obowiązków i z tego powodu
  potrzebują aktualizacji bądź zdobycia nowych umiejętności czy kwalifikacji.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po
  przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących
  członkami rodzin wielodzietnych.
  Ma na celu wsparcie osób, które są członkami rodzin wielodzietnych, a także osób, które
  po przerwie spowodowanej opieką nad dzieckiem pragną powrócić na rynek pracy, a
  dla których powrót do pracy może być dużym wyzwaniem ze względu na m.in. nowe
  obowiązki i wymagania.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie
  umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i
  gospodarką odpadami.
  Ma na celu wsparcie osób młodych na rynku pracy w podejmowaniu zatrudnienia w
  miejscach pracy wysokiej jakości, w branżach rozwojowych, związanych z
  technologiami informatycznymi, branżą energetyczną, gospodarką odpadami. Priorytet
  wspomaga wdrażanie programu Gwarancje dla Młodzieży.

W taki sposób prezentują się priorytety na rok 2023. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu. Oferujemy pełne wsparcie podczas realizacji projektu.

Priorytety wydatkowania KFS 2023