Rezerwy KFS 2023

Poznaliśmy rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2023. Pula rezerw czyli tzw. priorytety Rady Rynku Pracy. Możemy zauważyć istotne zmiany względem roku poprzedniego dlatego zapraszamy serdecznie do zapoznania się z warunkami rezerw na rok 2023.

A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorców społecznych prowadzonym przez MRiPS.
Ma na celu ułatwienie podnoszenia wiedzy i umiejętności pracowników wymienionych podmiotów, co przełoży się na jakość procesu reintegracji oraz na zwiększanie szans na zatrudnienie uczestników korzystających z tych usług.

B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Ma na celu wsparcie grup pracowników najmniej aktywnych w poszukiwaniu szkoleń, a co za tym idzie, najrzadziej korzystających ze wszelkich form kształcenia ustawicznego oraz najbardziej narażonych na utratę pracy.

Rezerwy KFS 2023 to szansa na wsparcie kształcenia ustawicznego dla ciebie.

C. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.
Ma na celu wsparcie w przygotowaniu kadr w obszarach i branżach uznanych za strategiczne dla rozwoju danego powiatu czy województwa.

D. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
Ma na celu ułatwienie podnoszenia kwalifikacji wymienionych grup pracowników i zwiększenia liczby nauczycieli instruktorów zawodu.

Rezerwy KFS 2023 – Kto może skorzystać z priorytetów?
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej koniecznie skontaktuj się z nami. Oferujemy bezpośrednie wsparcie projektowe.

Rezerwy KFS 2022